Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2017

laluszek
0464 8639
Reposted fromtfu tfu viamisseverything misseverything
laluszek
5645 9de8
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viamessinhead messinhead
laluszek
7777 787e
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viamessinhead messinhead
8748 63a9 500
Reposted fromnev3r-say-die nev3r-say-die viaavemaria avemaria
laluszek
laluszek
laluszek
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viafeedingthesoul feedingthesoul
laluszek
2454 83c5 500
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapuremindx puremindx
laluszek
8004 55ae
Reposted fromescapism escapism viagdziejestola gdziejestola
9997 7473 500

generationintrovert:

Weekend full of weird wonderful thoughts.

Reposted fromAmericanlover Americanlover viapuremindx puremindx
1601 901e 500
Reposted frompupuch pupuch viapuremindx puremindx
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viapuremindx puremindx
laluszek
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viapuremindx puremindx
1704 c907 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapuremindx puremindx

June 20 2017

laluszek
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski
Reposted fromretro-girl retro-girl viaLaColie LaColie
laluszek
laluszek
4297 e00e 500
Reposted fromgreensky greensky viasowa sowa
laluszek
laluszek
7991 eac2 500
Reposted fromwronia wronia viaitmakesmecalm itmakesmecalm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl