Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

laluszek
Ludzie zakochują się i nienawidzą, piją wódkę, palą papierosy i tęsknią za czymś, czego być może nie ma i nigdy nie będzie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea
laluszek
Niedobrze jest, jeśli przywiązujesz do czegoś zbyt wielką wagę… - Tego właśnie się nauczyłem. Jeśli coś staje się dla ciebie zbyt ważne, wtedy nic z tego nie wyjdzie.
— Tony Parsons
laluszek
0137 de93 500
Reposted fromRuisu-kun Ruisu-kun viajustonebullet justonebullet
laluszek
Niska samoocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym.
— Maxwell Maltz
laluszek
5322 e643 500
Reposted frominaska inaska viamarlylee marlylee
laluszek
8248 55c2
Reposted fromtitelitury titelitury viaPoranny Poranny
9971 8920 500
Reposted frombrumous brumous viasentymentalna sentymentalna
0814 34ae 500
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viasentymentalna sentymentalna
laluszek
laluszek
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasentymentalna sentymentalna
laluszek
0941 3ffb
8699 4438 500
Reposted fromdivi divi vialekkaprzesada lekkaprzesada
Inside me I feel alone and unreal.
— Syd Barrett, Late Night
Reposted fromsol-mineur sol-mineur vialekkaprzesada lekkaprzesada

October 21 2017

laluszek
2363 65df
Reposted fromscorpix scorpix viaslova slova
laluszek
1075 6974
Reposted fromels els viafiffey fiffey
laluszek
6896 92b3
Reposted fromMiziou Miziou viapirania pirania
laluszek
2663 0d73 500
Reposted fromberabirsza berabirsza viaasylopath asylopath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl