Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

laluszek
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski
Reposted fromretro-girl retro-girl viaLaColie LaColie
laluszek
laluszek
4297 e00e 500
Reposted fromgreensky greensky viasowa sowa
laluszek
laluszek
7991 eac2 500
Reposted fromwronia wronia viaitmakesmecalm itmakesmecalm
laluszek
1779 ea86 500
Reposted fromlifeless lifeless viaitmakesmecalm itmakesmecalm
laluszek
laluszek
Wysłucham Cię zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę albo miętę albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj.
— malemarzenia
laluszek
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viacompletelydifferent completelydifferent
laluszek
0285 3c28 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomczi homczi
laluszek
9260 e8c5
Reposted fromczajnikq czajnikq viahomczi homczi
laluszek
laluszek
7022 7142 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaviolethill violethill
laluszek
laluszek
Reposted frommefir mefir viapatyna patyna
3455 e02e

pointblur:

Jenny Yu

laluszek
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
laluszek
3404 3a55
Reposted fromministerium ministerium viabealobster bealobster
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl