Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

laluszek
1779 ea86 500
Reposted fromlifeless lifeless viaitmakesmecalm itmakesmecalm
laluszek
laluszek
Wysłucham Cię zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę albo miętę albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj.
— malemarzenia
laluszek
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viacompletelydifferent completelydifferent
laluszek
0285 3c28 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomczi homczi
laluszek
9260 e8c5
Reposted fromczajnikq czajnikq viahomczi homczi
laluszek
laluszek
7022 7142 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaviolethill violethill
laluszek
laluszek
Reposted frommefir mefir viapatyna patyna
3455 e02e

pointblur:

Jenny Yu

laluszek
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
laluszek
3404 3a55
Reposted fromministerium ministerium viabealobster bealobster
laluszek
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viaszarakoszula szarakoszula

June 12 2017

laluszek
Chciałabyś usłyszeć, że miłość najważniejsza, ale ode mnie nie usłyszysz. Miłość nie jest najważniejsza. Ważniejsze jest szczęście. Jeśli miłość nie daje szczęścia, to kij z nią.
— tak bardzo prawda!
Reposted fromjoannem joannem viaaynis aynis
laluszek
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaaynis aynis
laluszek
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viamaua maua
laluszek
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viaredstripes redstripes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl